Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

  Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť OIL Partner s.r.o., so sídlom Račianska 107/A, 83102 Bratislava, IČO 35715944, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 14496/B, ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
  Spoločnosť OIL Partner vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Štefana Machajdíka, marketing@oilpartner.eu, telefónne číslo 0903 645 645.

 2.  Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

  a. Evidencia služieb poskytovaná zákazníkom pri servisných prehliadkach a servise vozidiel. Vybavovanie reklamácií.

  Spoločnosť OIL Partner spracúva pri poskytovaní služieb zákazníkom a vybavovaní reklamácií, nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o poskytnutej službe, ŠPZ vozidla, typ vozidla, technické parametre vozidla, údaje súvisiace s platbou za služby a tovar a servisnú históriu služieb poskytnutých zákazníkovi.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

  Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

  orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti OIL Partner.

  Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia 10 rokov od poskytnutia služby zákazníkom.

  b. Vypracovávanie cenových ponúk

  Spoločnosť OIL Partner spracúva na účely predaja tovaru a služieb zákazníkom nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o poskytnutej službe, ŠPZ vozidla, typ a technické parametre vozidla.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou OIL Partner je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o cenovú ponuku. Osobné údaje sú spracúvané počas poskytnutia cenovej ponuky a následne po dobu 24 mesiacov.

  c. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

  Spoločnosť OIL Partner spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história servisných úkonov, ak je zákazník členom OPF klubu číslo OPF klub karty.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je Nariadenie GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou OIL Partner je nevyhnutné na poskytnutie podpory zákazníkom.

  Osobné údaje sú spracúvané počas trvania 24 mesiacov od telefonického a mailového kontaktu.

  d. Členstvo v klube OIL Partner Friends (Ďalej OPF)

  Spoločnosť OIL Partner spracúva na účely členstva v OPF nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, číslo OPF klub karty a história poskytnutých služieb člena.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou OIL Partner je nevyhnutné na plnenie zmluvy o členstve v OPF klube.

  Osobné údaje sú spracúvané počas trvania členstva v OPF klube.

  e. Riešenie sťažností zákazníkov

  Spoločnosť OIL Partner spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou OIL Partner je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

  Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

  f. Súťaže na Facebooku

  Spoločnosť OIL Partner spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou OIL Partner je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

  Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

  g. Poskytovanie podpory cez Facebook

  V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť OIL Partner bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

  Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou OIL Partner je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

  Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

  Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

  h. Plnenie zákonných povinností spoločnosti OIL Partner

  Spoločnosť OIL Partner spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až h) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti OIL Partner.

  Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou OIL Partner je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou OIL Partner.

  Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

  daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

  Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

 3. Práva dotknutej osoby

  Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

  1) Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo:
  2 požadovať prístup k osobným údajom,
  3) na opravu osobných údajov,
  4) na vymazanie osobných údajov,
  5) na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  6) právo na prenosnosť osobných údajov
  7) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

  Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti OIL Partner:
  a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
  b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
  c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

  Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.